قرارداد چیست ؟ نحوه نوشتن| بررسی انواع قرارداد

چند نوع قرارداد داریم

قرارداد چیست ؟ نحوه نوشتن| بررسی انواع قرارداد

قرارداد چیست ؟ اگر به صورت شفاهی با کسی بر سر چیزی توافق کرده باشیم ، ممکن است بعدها به هر دلیلی فرد از ادامه تمکین توافق امتناع ورزد. در این حالت شما نمی توانید با مراجعه به مراجع قضایی فرد را محکوم به تمکین نمایید. چرا که دادگاه و مراجع قضایی از شما می خواهند تا کپی و یا اصل قرارداد را به انها ارائه کنید و توافق و پیمان شما به صورت شفاهی بوده است.

قرداد یک توافق به صورت مکتوب است که هر دو طرف با امضای خود، مهر تاییدی بر آن زده اند.

بر طبق ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از یک یا چندنفر که در برابر یک یا چندنفر دیگر بر امری تعهد نمایند و مورد قبول همه انها باشد.

قرارداد چیست

تفاوت عقد و قرارداد

آنچه در میان عموم رایج است یکسان دانستن معنای عقد و قرارداد است. اما این دو در مباحث و علم حقوق با یکدیگر تفاوت دارند و دو موضوع جدا هستند.

عقد

به توافق هایی گفته می شود که قانون برای انها شرایط و قوانینی را تعیین کرده است و به آن عقود معین می گویند. این عقود شامل لازم / خیاری / جایز / منجز / و معلق است.

قرارداد

توافقی است که شرایط و قوانین آن توسط قانون مشخص نشده است و افراد تا هنگامی که به جامعه اسیبی وارد ننمایند می توانند به توافق خود پایبند باشند.

نحوه نوشتن قرارداد

وقتی میخواهید قراردادی بنویسید ، بهتر است که به اصول آن واقف باشید تا از خطاهای احتمالی جلوگیری به عمل آورید.

  1. عنوان قرارداد زمینه ی قرارداد مذکور در این قسمت تعیین می گردد.
  2. مشخصات طرفین : در قرار باید مشخصات کامل طرفین و سمت انها به صورت جزء به جزء و دقیق نوشته شود. ذکر ادرس طرفین نیز مورد نیاز است. در صورت تغییر ادرس طرفین باید ادرس جدید را به صورت کتوب ارائه دهند.
  3. تاریخ و شماره قرارداد : هنگامی که تاریخ دقیق قرارداد ذکر نشود میتوان این قرارداد را نامعتبر دانست.
  4. مدت زمان قرارداد : این مدت تعیین کننده زمان انجام فعالیت و همچنین مدت زمان تعهد به قرارداد است.
  5. مبالغ دقیق قرارداد و ذکر نحوه پرداخت آن : برای مثال : پرداخت ها به صورت دوره ای باشند و یا به میزان انجام کار؟همچنین اگر قرار است که پرداخت ها به صورت چکی انجام شود ، لازم است که تاریخ دقیق وصول چک و شماره ی آنها در قرارداد ذکر گردد.
  6. نحوه اخذ ضمانت : ضمانت می تواند یک پشت.انه باشد. به صورت های مختلف می توان یک قرارداد را تضمین کرد : به پشتوانه برخی افراد مورد اطمینان و یا به پشتوانه میزان معینی از مبلغ یک چک.
  7. محل تنظیم قرارداد : در معاملات مربوط به ملک محل دقیق ملک مورد معامله در قرارداد ذکر می شود و در قرارداد های پیمانکاری محل دقیق مربوط به انجام امور محوله.
  8. شرایط فسخ قرارداد : طرفین قراداد شرایطی را مقرر می نمایند که هرکدام از انها اگر از قوانین سرپیچی نماید طرف دیگر می تواند به صورت یک طرفه اقدام به فسخ قرارداد نماید.
  9. تعیین پیوست های قرارداد و ذکر دقیق تعداد بند و صفحات : در صورتی که صفحه ای یا قسمتی از قرارداد کم شود می توان با استناد به این بند در پایان قرارداد به مراجع قضایی شکایت کرد.
  10. امضای تمامی صفحات توسط طرفین : تمامی صفحات قرارداد باید به تایید و امضای طرفین برسد در غیر این صورت نمی توان به مراجع قضایی شکایت کرد.عدم امضا یا تایید یکی از طرفین می توان کل قرارداد مذکور را باطل نمود.

دیگر نکات مهم در خصوص عقد قرارداد :

در صورتی که فروشنده، وکیل رسمی مالک است باید در وکالتنامه دقت شود که آیا وکیل حق اخذ ثمن و حق اسقاط خیارات را دارد یا خیر؟ و آیا حق توکیل به غیر (در مواردی که فروشنده وکیل است و حاضر به دادن وکالت به خریدار برای تنظیم سند بوده است) را دارد یا خیر!

در وکالتنامه ارایه ¬شده وکیل باید اولاً بلاعزل بوده ثانیاً ضمن عقد خارج لازم بر موکل شرط شود که حق ضم وکیل دیگری را به خریدار (که در اینجا وکیل خواهد بود) ندارد.

اگر فروشنده ولی مالک و مالک صغیر است، باید دقت شود که در زمان امضای مبایعه¬ نامه صغیر، کبیر نشده باشد و در قرارداد قید شود که معامله¬ کننده به ولایت از طرف فلان صغیر معامله انجام می¬دهد و از شناسنامه وی و صغیر که با امضای ولی باشد، رونوشت اخذ شود.

در نگارش سند قرارداد باید با خط خوش و خوانا باشد از نگارش کلمات روی همدیگر به نحوی که قادر به بازخوانی مطلب نشده و عقد را دچار ابهام کند، خودداری شود؛ به خصوص در مواردی که از کاربن استفاده می¬شود.

مواردی که در آن¬ها رقم به کار رفته، بهتر است رقم به صورت حروف نیز قید شود، (مثلاً مبلغ معامله 000/000/60ریال، شصت میلیون ریال) تا در صورت ابهام به راحتی رفع شود.

اگر فروشنده قیم مالک است، باید قیم¬نامه ملاحظه و فتوکپی آن با امضای قیم اخذ شود. مفاد قیم¬نامه دقیقاً مطالعه و بررسی شود که آیا قیم با نظارت و مداخله مقام قضایی (اداره سرپرستی) حق فروش دارد یا خیر و اگر به مجوز از مقام قضایی نیاز دارد تا مجوز لازم اخذ نشده است نباید با او قرارداد امضا و یا به وی پولی پرداخت شود.

اگر مورد قرارداد به ارث رسیده است، باید گواهی انحصار وراثت ملاحظه و فتوکپی مصدق آن از فروشنده اخذ شود و مشخصات فروشنده با مشخصات گواهی مطابقت داده شود در صورتی که فروشنده یکی از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم وی صحیح است؛ مگر اینکه بقیه ورقه نیز قرارداد را امضا یا به وی وکالت در فروش داده باشند.

انواع قرارداد

بررسی انواع قرارداد :

قراداد های مرتبط با نیروی انسانی

شامل هرگونه قرارداد نسبت به به کارگیری نیروهای انسانی به طور موقت یا دائم است و در ان محصولی مبادله نمی شود.

قراداد های مرتبط با راه اندازی کسب و کار حقوقی

قراردادی پیمانکاری است که در آن یک شرکت یا یک شخص مسئول تمامی امور محوله می باشد. توافق اولیه میان سهام داران یک شرکت جهت راه اندازی کسب و کار مربوطه نیز جزو این دسته از قرارداد ها می باشد.

قرارداد های مرتبط با ملک

شامل هرگونه قرارداد دررابطه با خرید یک ملک یا اجاره آن می باشد.

قرارداد های حفاظت از دانش

شامل قردادهای منع افشای اطلاعات افراد می باشد.

قرارداد های سرمایه گذاری

مانند قرارداد های فروش و واگذاری سهام ، مشارکت در ساخت و… می باشد که بیشتر در موسسات مالی و بانکی مورد استفاده است.

ویژگی های قرارداد کار موقت

تمامی حقوق و تکالیف کارفرما و کارپذیر را به صورت کامل مورد توجه قرار می دهد.

برای اختلافات احتمالی آینده بین کارفرما و کارپذیر ، یک راه حل مناسب و کاربردی ارائه می دهد.

برای خسارت‌های احتمالی ناشی از اجرای قرارداد به صورت مفصل راهکار ارائه می شود. طرفین باید به تک تک این بند ها پایبند باشند.

در قرارداد کار شرایط فسخ قرارداد به صورت دقیق بیان شده است.

تکلیف عدم پرداخت حق الزحمه و متقابلاً عدم انجام کار به صورت مناسب مشخص شده است.

برای ضمانت اجرای حسن انجام کار، در قالب یک بند کامل، باید تعیین تکلیف شود.

نوشتن قرارداد

قرداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری نوعی از قرارداد است که اغلب مردم با آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط هستند. قرارداد پیمانکاری بین اشخاص تنظیم می شود که یک سوی قرارداد کارفرما است و سوی دیگر پیمانکار. روابط میان کارفرما و پیمانکار در همین قرارداد پیمانکاری تنظیم می شود و هردو طرف بر طبق تعهداتشان موظف به انجام مسئولیت هایی هستند که در قرارداد ذکر شده است.

 قرارداد اجاره

وقتی مالک یک مال یا ملک بخواهد آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد ، متداول ترین و بارز ترین نوع در تعیین حق و حقوق طرفین ، استفاده از اجاره نامه و یا قرارداد اجاره است. غیر از عقد اجاره تحت عناوین دیگر نیز می توان منافع و حق استفاده از ملک را به دیگری واگذار نمود.این قالب ها عبارتند از :

صلح منافع ، اباحه منفعت ، حبس مطلق ، رهن و بخشش .

قرارداد مشارکت در ساخت

در قراردادهای مشارکت در ساخت نمی‌توان از یک مدل قراردادی استاندارد و تیپ برای تمام موارد موجود سخن گفت و حتی اگر چنین قرارداد نمونه ای نیز تهیه شود به موازات عام بودن قرارداد، کارکرد بهینه آن برای تمامی موارد تضعيف مي شود. همانگونه که یک آرشیتکت برای هر زمین با توجه به خواسته های مالک زمین و ویژگی های منحصر به فرد زمین، نقشه‌ای خاص طراحی می‌کند، طراحی قراردادی مشارکت در ساخت و مدیریت حقوقی پروژه‌های مشارکت در ساخت نیز بر اساس خواسته های طرفین قرارداد و ویژگی‌های خاص هر مورد باید جداگانه انجام شود تا به حداکثر نتیجه مطلوب برسد.

نتیجه گیری :

قراردادی پیمانی است که طرفین آن بر طبق توافقات و نوشته هایشان در متن قرارداد موظف به انجام آن ها هستند. اگر هرکدام از طرفین از انجام مسئولیت و تعهدش دست بکشد ، طرف دیگر می تواند به طور یک طرفه قرارداد را فسخ نماید.همه چیز در یک قرارداد باید به طور جزء به جزء و دقیق نوشته شود تا ابهامی باقی نماند. طرفین قرارداد موفظ هستند تممی صفحات آن را امضا نمایند و اگر حتی یک صفحه را یک نفر امضا نکرده باشد ، آن قرارداد باطل است و ارزش قانونی ندارد.

در این مقاله از وبسایت وکیل مشهد سعی کردیم به صورت کامل در مورد قرارداد و انواع ان توضیحاتی را در اختیار شما کاربران گرامی قرار دهیم

چنانچه در دیگر زمینه های حقوقی نیاز به مطالعه دارید میتوانید به بخش وکیل حقوقی در مشهد مراجعه کنید.

بررسی انواع قرارداد

قراداد های مرتبط با نیروی انسانی

شامل هرگونه قرارداد نسبت به به کارگیری نیروهای انسانی به طور موقت یا دائم است و در ان محصولی مبادله نمی شود.

قراداد های مرتبط با راه اندازی کسب و کار حقوقی

قراردادی پیمانکاری است که در آن یک شرکت یا یک شخص مسئول تمامی امور محوله می باشد. توافق اولیه میان سهام داران یک شرکت جهت راه اندازی کسب و کار مربوطه نیز جزو این دسته از قرارداد ها می باشد.

قرارداد های مرتبط با ملک

شامل هرگونه قرارداد دررابطه با خرید یک ملک یا اجاره آن می باشد.

قرارداد های حفاظت از دانش

شامل قردادهای منع افشای اطلاعات افراد می باشد.

قرارداد های سرمایه گذاری

مانند قرارداد های فروش و واگذاری سهام ، مشارکت در ساخت و... می باشد که بیشتر در موسسات مالی و بانکی مورد استفاده است.

ویژگی های قرارداد کار موقت

تمامی حقوق و تکالیف کارفرما و کارپذیر را به صورت کامل مورد توجه قرار می دهد. برای اختلافات احتمالی آینده بین کارفرما و کارپذیر ، یک راه حل مناسب و کاربردی ارائه می دهد. برای خسارت‌های احتمالی ناشی از اجرای قرارداد به صورت مفصل راهکار ارائه می شود. طرفین باید به تک تک این بند ها پایبند باشند.  

قرارداد چیست ؟

اگر به صورت شفاهی با کسی بر سر چیزی توافق کرده باشیم ، ممکن است بعدها به هر دلیلی فرد از ادامه تمکین توافق امتناع ورزد. در این حالت شما نمی توانید با مراجعه به مراجع قضایی فرد را محکوم به تمکین نمایید. چرا که دادگاه و مراجع قضایی از شما می خواهند تا کپی و یا اصل قرارداد را به انها ارائه کنید و توافق و پیمان شما به صورت شفاهی بوده است.
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *