مطالبه وجه از شهرداری

مطالبه وجه از شهرداری

مطالبه وجه از شهرداری  : دادخواست برای مطالبه قیمت روز املاک از دستگاه شهرداری یکی از رایج ترین دعاوی در دنیای امروز به شمار می رود. قبل از اینکه اقدامی در راستای مطالبه بهای ملک انجام دهید ابتدا باید به جمع آوری برخی اسناد و مدارک لازم بپردازید که مهم ترین آن داشتن سند مالکیت و یا وجود مدرکی دال بر اثبات مالکیت شما می باشد.

در مواردی نیز مالک یا وکیل وی، بدواً مبادرت به طرح درخواست تامین دلیل جهت احراز تصرفات شهرداری و محدوده ان و تطبیق ملک خود با تصرفات شهرداری می نمایند که انجام این اقدام بعضاً موجب تسهیل رسیدگی به دعوی مطالبه بهای ملک در دادگاه می گردد. با تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، نحوه قیمت گذاری املاک واقع درطرحهای شهرداری دارای شرایط جدیدی شده است و یکی از اولین شروط ذکر شده رضایت و توافق بر سر قیمت می باشد.

آنچه در این باره در قانون ذکر شده است :

در صورت عدم توافق بین‌ شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

تبصره ۱ :

قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۲ :

در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

‌تبصره ۳ :

در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل‌خواهد شد.

‌تبصره ۴ :

هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل‌تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه ‌محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (‌شهرداری ها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

باتوجه به نوع دعاوی ملکی و اینکه در دسته اموال غیر منقول قرارگرفته اند ، مطالبه بهای آنها در دادگاهی که ملک مورد دعوی در حوزه قضایی آن قرار دارد مطرح و رسیدگی می گردد.

دادخوست مطالبه وجه از شهرداری

نمونه متن دادخواست مطالبه بهای روز ملک از شهرداری : (توسط مالک)

خواهان: ……

خوانده: شهرداری …….

خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز ملک تملک شده واقع در قریه ….بخش …..توسط خوانده  به مساحت حدود …. متر مربع از پلاک …  فرعی …اصلی براساس اظهارنظر هیات کارشناسان باستناد قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 مقوم به دویست و ده میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی (پس از اظهارنظر هیات کارشناسان مازاد تمبر هزینه دادرسی ابطال می گردد) با جلب نظر کارشناس

مطالبه خسارات دادرسی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات: 1- درخواست استعلام : سوابق ثبتی

2- سایر دلایل و مستندات:معاینه محلی – جلب نظر هیات کارشناسان قانون استنادی –

3-سند مالکیت به شماره مورخ

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کلار دشت

با سلام

احتراما به استحضار میرسانم مطابق سوابق ثبتی که به این سوابق استناد می گردد و نیز برابر مندرجات سند مالکیت که تصویر آن تقدیم شده است اینجانب مال یک قطعه زمین به مساحت …… دارای پلاک … فرعی از … اصلی واقع در قریه..  بخش… ییلاقی کلاردشت می باشم که سند مالکیت آنن در سال….. بنامم صادر و تسلیم شده  است

شهرداری خوانده چند سال قبل بدون اطلاع و موافقت و اذن و اجازه اینجانب بدون رعایت مقررات مذکور در قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370راسا مساحت حدود…متر مربع از ملک محصور وثبت شده و دارای سند مالکیت رسمی اینجانب را پس از تخریب و تصرف مورد تملک قرار داده و آن را زیربنای خیابان… متری … قرار داده است

که آثار آن در محل مشهود است مندرجات سند مالکیت استنادی و ابرازی اینجانب نیز دلالت دارد هیچ یک از جهت ….. ملک اینجانب خیابان وجود نداشته است و خیابان … متری فعلی موجود در حد جنوبی این پلاک در اثر تصرف و تملک بخشی از ملک اینجانب گردیده است نظر به اینکه قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370 نحوه تملک اراضی و املاک و ابنیه اشخاص را معلوم و مشخص کرده است و شهرداری خوانده بدون رعایت مقررات و تشریفات مذکور در این قانون و نیز بدون اطلاع و موافقت اینجانب و بدن اذن و اجازه بنده مبادرت به تصرف و تملک مساحت ….. از پلاک یاد شده نموده است

لذا بدین وسیله با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده براساس اظهارنامه هیات کارشناسان که نحوه تعیین تبصره 1 ماده واحد قانون یاد شده معلوم و مشخص گردیده است به شرح مذکور در ستون خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی را استدعا دارم و از طرفی نظر به اینکه تقویم صورت گرفته به صورت علی الحساب است لذا پس از معلوم و مشخص شدن بهای روز ملک فوق و تملک شده توسط هیئت کارشناسان مازاد هزینه دادرسی پرداخت می گردد.

با تشکر و احترام

شهرداری مشهد

نمونه متن لایحه اعتراض به رای بدوی درباره مطالبه بهای روز ملک

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ….

با اهداء سلام و تحیّت. احتراماً اینجانب «….» بدین وسیله ظرف مهلت قانونی، مراتب اعتراض خویش را نسبت به مفاد دادنامه شماره ….صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کلاردشت در پرونده کلاسه … (پیوست های شماره یک و دو ) به عرض رسانده و  توجهاً به بندهای «الف» و «ج» و « ه » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم عنایت دادگاه محترم بدوی به موازین حقوقی ذیل ،نقض قرار مورد اعتراض و اعاده پرونده به دادگاه بدوی به منظور رسیدگی ماهوی را طبق قسمت اخیر ماده 353 قانون پیش گفته درخواست دارم:

1: خواسته بنده مطالبه بهای ملک می باشد نه غصب

عنایت بفرمایید که در ردیف خواسته دادگاه بدوی ، مطالبه بهای ملک از دادگاه درخواست شده است ولی دادگاه بیان داشته است که ادعای بنده غصب می باشد.چنین برداشتی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی شده است در حالی که تکلیف دادگاه به رسیدگی و دادخواهی اشخاص، اقتضای آن را دارد که دادگاه در مورد خواسته تعیینی خواهان که به استناد بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی،یکی از الزامات و شرایط شکلی و در واقع اصلی ترین قسمت دادخواست است،اظهارنظر نماید.

وقتی در ستون خواسته، دعوی یا خواسته خلع ید که دعوی ناظر بر وضعیت غصب است، درج نشده است، چرا دادگاه بدون طرح تقاضای بنده و بدون اینکه توضیحی خواستار گردد؛ در مورد غصب اظهارنظر نموده است؟ بنده به هر دلیل شخصی، خواهان مطالبه بهای ملک شده ام که یکی از آن دلایل، مشکلات و بعضاً متعذر بودن اجرای حکم خلع ید علیه شهرداری است.

2: شرایط و مستندات دعوی مطالبه بهای ملک موجود است.

1-2 : مستحضرید که به موجب رأی وحدت‌ رویه شماره۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور (پیوست های شماره):  در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

در این پرونده به هر حال بنده متقاضی مطالبه بهای ملک شده ام و مطالبه بهای ملک، مفهوماً به معنای عدول اینجانب از دعاوی مانند احراز تخلف و ابطال اقدامات تملکی شهرداری که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و خلع ید می باشد.

2-2 : با توجه به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و نیز ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، شهرداری بایستی بهای ملک تصرفی را به شهرداری بپردازد و ادعای بنده منطبق است با دو قانون پیش گفته و قاعده فقهی تسلیط و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل 47 از قانون اساسی.

3: به فرض مبهم بودن دادخواست، بدواً می بایست از دادخواست رفع نقص به عمل می آمد.

ممکن است توضیحات و اعتراضات بنده در قسمت شرح خواسته که متعرض عملکرد شهرداری شده ام،دادگاه بدوی را به اشتباه انداخته و برداشت نموده باشد که منظور بنده از طرح دعوی، رفع ید و تصرف از شهرداری است در حالی که آگاهانه و تعمداً دعوی مطالبه بهای ملک را مطرح نموده ام و اگر دادگاه خواسته را مبهم می داند یا احتمالاً بین قسمت شرح خواسته یعنی بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی (تعهدات و جهات مبنای دعوی) با قسمت عنوان خواسته یعنی بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تعارضی ملاحظه می نماید،

بایستی به استناد مواد 53 و 54 همان قانون با صدور اخطار رفع نقص به خواهان به وی تذکر دهد که ظرف ده روز نقص مورد ادعا را از طریق شفاف گویی در دو قسمت ستون خواسته و متن دادخواست، برطرف نماید.ولی اقدامی که دادگاه بدوی انجام داده اند عملاً باعث معطل ماندن دعوی و اطاله فرآیند قضایی برای احقاق حق بنده شده است.

4: در اینجا مجدداً به عرض می رساند که شهرداری ملک بنده را متصرف شده است و بهای آن را نمی پردازد و بنده صرفاً متقاضی مطابه بهای ملک شده ام بنابراین دادگاه بدوی می بایست بر اساس خواسته بنده رسیدگی می نمود و با توجه به رای وحدت رویه استنادی در ماهیت موضوع اظهارنظر می نمود.

با توجه به دلایل بالا، رای صادره بر خلاف موازین حقوقی صادر شده است و دادگاه حقوقی بر حسب مستفاد از مواد 2 و 48 قانون آیین دادرس مدنی و اصل 34 قانون اساسی، مأخوذ به رسیدگی ماهوی به دادخواست در حدود خواسته عنوان شده در ردیف خواسته و بهای آن می باشد و اگر ابهامی متوجه دادخواست بوده است( که واقعاً چنین نیست و خواسته بنده مطالبه بهای ملک است نه خلع ید و غصب) حداکثر با صدور اخطار رفع نقص،مقدمات رسیدگی ماهوی را فراهم می آورد.

با توجه به مراتب بالا نقض دادنامه بدوی را تمنا دارم.

با تشکر و احترام مجدد

نتیجه گیری

دادخواست برای مطالبه قیمت روز املاک از دستگاه شهرداری یکی از رایج ترین دعاوی در دنیای امروز به شمار می رود. با تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، نحوه قیمت گذاری املاک واقع درطرحهای شهرداری دارای شرایط جدیدی شده است و یکی از اولین شروط ذکر شده رضایت و توافق بر سر قیمت می باشد. با استناد به مذکورات قاانون شهرداری در صورت عدم توافق بین‌ شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

در این مقاله از وبسایت وکیل مشهد سعی کردیم به صورت مختصر و مفید اطلاعاتی در رابطه با مطالبه وجه از شهرداری در اختیار شما کاربران گرامی قرار دهیم.
امتیاز شما به این مقاله

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با وکیل 09155802353 Call Now Button09155802353 تماس بگیرید